การประชุมวิชาการ
เรื่อง Asthmatic attack: first aid and control in drugstore การดูแลผู้ป่วยโรคหืดเพื่อรับมือการจับหืดเฉียบพลันและควบคุมอาการอย่างต่อเนื่องในร้านยา
ชื่อการประชุม เรื่อง Asthmatic attack: first aid and control in drugstore การดูแลผู้ป่วยโรคหืดเพื่อรับมือการจับหืดเฉียบพลันและควบคุมอาการอย่างต่อเนื่องในร้านยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-047-12-2566
สถานที่จัดการประชุม ประชุมออนไลน์ ผ่าน application Zoom
วันที่จัดการประชุม 16 ม.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคหืดเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบบ่อยและเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ระบุว่าในปี 2562 มีผู้ป่วยโรคหอบหืดทั่วโลก 262 ล้านราย ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิต มากกว่า 455,000 ราย ในประเทศไทยพบความชุกผู้ป่วยในผู้ใหญ่ประมาณมากกว่า 4 ล้านราย ข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฯ จาก สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย พบว่า อัตราการเสียชีวิตจากโรคร่วมของโรคหืดเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ข้อมูลจาก worldlifeexpectancy.com และพบผู้ป่วยในประเทศไทยเสียชีวิตด้วยโรคหืดวันละประมาณ 8-9 ราย คิดเป็น 3,142 รายต่อปี หรือคิดเป็นอัตรา 3.42 ต่อประชากร 1 แสนคน โดยผู้ใหญ่ที่ป่วยด้วยโรคหืดจะมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยเด็กถึง 5 เท่า เภสัชกรมีบทบาทสําคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของ สถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจําเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษาโรค โดยเฉพาะโรคหอบหืด ซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องใช้ต่อเนื่องระยะยาว และมีการใช้ยาในรูปแบบเฉพาะ ซับซ้อนกว่ายารูปแบบรับประทานโดยทั่วไป เภสัชกรจึงควรเข้ามามีบทบาทในการดูแลด้านยาของผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดลมไวหรือ โรคหืดอย่างใกล้ชิด มีการจัดการข้อมูลที่จะทําให้การวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับมือผู้ป่วยที่มีอาการจับหืด เฉียบพลัน ก็เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและอันตรายที่อาจถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นความรู้ที่ครบถ้วนแม่นยําทั้งการรักษา การเลือกใช้ยา วิธีการใช้ยาและอุปกรณ์ (Device) ถือเป็นปัจจัยสําคัญต่อการให้คําปรึกษาในร้านขายยาของเภสัชกร การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงส่งผลการรักษาโรคหืดที่ยั่งยืนของผู้ป่วย การพัฒนาบทบาทของเภสัชกรเรื่องโรคหืดจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ อาการแสดง เกณฑ์การประเมินความรุนแรงของโรคหืด
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคหืดทั้งยาบรรเทาอาการและควบคุมอาการ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกรร้านขายยาในการรักษาโรคหืด โดยเฉพาะการ รับมืออาการจับหืดเฉียบพลัน การให้คําแนะนําในการดูแลตนเอง และการควบคุมอาการให้คงที่อย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ( โอสถศาลา ) E-mail : osotsala@pharm.chula.ac.th โทร : 02-218-8428 เภสัชกรผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบ Zoom webinar จํานวน 100-150 ท่าน