การประชุมวิชาการ
Optimizing Medication for Post-ACS: Practical Points for Pharmacists in Ambulatory Care
ชื่อการประชุม Optimizing Medication for Post-ACS: Practical Points for Pharmacists in Ambulatory Care
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-003-03-2567
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 23 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของประชากรไทย ปัจจุบันการรักษาด้วยยามาตรฐานภายหลังการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มยาหลายชนิดร่วมกัน มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ และลดอัตราการเสียชีวิต ตามแนวทางเวชปฏิบัติที่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน ทั้งนี้ เภสัชกรซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในงานการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก จึงควรมีองค์ความรู้เกี่ยวกับยาอย่างถูกต้อง และทันสมัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงได้ดำเนินการจัดงานการประชุมวิชาการเรื่อง “Optimizing Medication for Post-ACS: Practical Points for Pharmacists in Ambulatory Care” ขึ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ และแนวทางการปฏิบัติสำหรับเภสัชกรเกี่ยวกับการใช้ยาในการดูแลรักษาผู้ป่วยภายหลังการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ในงานการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก เพื่อให้เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้ในเวชปฏิบัติและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยในความดูแลต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาภายหลังการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำองค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยภายหลังการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้
คำสำคัญ