การประชุมวิชาการ
อบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทั่วไป
ชื่อการประชุม อบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทั่วไป
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-003-02-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมสัมพุทธเมตตาประชารักษ์ ชั้น ๙ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 31 ม.ค. 2567 - 06 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
พันธุกรรมของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ดังนั้นการตอบสนองต่อยา ความไวต่อยา และการเกิดพิษจากยาของแต่ละบุคคลจึงแตกต่างกัน เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) เป็นศาสตร์ในการนำข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์มาใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้ยา
การอบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทั่วไป มุ่งพัฒนาเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าในในงานด้านเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำ โดยมีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานในงานทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ภาวะพหุสัณฐานของยีนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา การเกิดพิษของยา อาการไม่พึงประสงค์จากยา เภสัชพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงยาและขนส่งยา เภสัชพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา และเภสัชพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง การนำความรู้ทางเภสัชพันธุศาสตร์มาใช้ในการรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะต่อตัวบุคคล รวมทั้งมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคทางห้องปฏิบัติการในการศึกษาลักษณะภาวะพหุสัณฐานของยีนต่างๆ และรูปแบบการแสดงออกต่างๆ ที่เป็นผลมาจากภาวะพหุสัณฐานของยีน การให้ความรู้ทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์แก่เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานทั่วไปให้สามารถบูรณาการวิทยาการใหม่จึงเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ครอบคลุมมากขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ให้บริการเวชศาสตร์จีโนมตามประกาศของสภาเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเภสัชกรให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานในงานทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ภาวะพหุสัณฐานของยีนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา การเกิดพิษของยา อาการไม่พึงประสงค์จากยา
2.สามารถให้ข้อมูล คำปรึกษา ด้านเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ใช้เป็นข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจในการรักษาตามแนวคิดการแพทย์แบบแม่นยำ
3.สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์และส่งเสริมการเข้ารับบริการการตรวจทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ พร้อมทั้งให้ข้อมูลหน่วยงานบริการที่รับบริการตรวจได้
คำสำคัญ
เภสัชพันธุศาสตร์ พันธุกรรม Pharmacogenomics
วิธีสมัครการประชุม
หนังสือเชิญประชุม