การประชุมวิชาการ
อบรมเรื่องประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไขในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ฺ GMP 420
ชื่อการประชุม อบรมเรื่องประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไขในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ฺ GMP 420
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-001-01-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 08 -12 ม.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย 1. เจ้าหน้าที่ อย. 2. เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค (ผู้ตรวจและหัวหน้าผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 28.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองอาหาร เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่หลักในการกำกับดูแลการผลิตอาหารในประเทศและการนำเข้าอาหาร เพื่อคุ้้มครองผู้บริโภค มีภารกิจในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหาร ทั่วประเทศ โดยมีสถานที่ผลิตอาหารและสถานที่นำเข้าทั่วประเทศ ประมาณ 43,000 แห่ง ในการนี้เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารก่อนและหลังออกสู่ตลาดในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสื่อสารประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไขในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP 420 ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจและหัวหน้าผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
2. เพื่อเป็นเวทีอภิปราย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการพิจารณาอนุญาตได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประเมินผล
คำสำคัญ
GMP 420/สถานที่ผลิต/สถานที่นำเข้า/อาหาร
วิธีสมัครการประชุม
-