การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความท้าทายของสังคมปัจจุบันและทักษะสำคัญสำหรับเภสัชกร: Time to Upskill for Future Pharmacy
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความท้าทายของสังคมปัจจุบันและทักษะสำคัญสำหรับเภสัชกร: Time to Upskill for Future Pharmacy
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-002-02-2567
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Online
วันที่จัดการประชุม 09 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ครบรอบ 25 ปี คระฯ ได้ผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพไปรับใช้สังคม และมีผลงานทั้งด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ ดังนั้น ในโอกาสครบรอง 25 ปี จึงได้จัดทำโครงการวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 25 ปีขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ผ่านกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม รวมถึงสร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ ผ่านการเผยแพร่ความรู้ด้านยา สมุนไพร การดูแลสุขภาพและการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโรคและปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคมในยุคดิจิทัลและสังคมออนไลน์ให้แก่ประชาชน นิสิต บุคลากรและผู้ที่สนใจทั้งในสถานที่และออนไลน์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของอาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
2) เพื่อให้บริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพ
3) เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรของคณะได้แสดงบทบาทในการชี้นำสังคมและสร้างภาพลักษณ์ให้กับสถาบัน
คำสำคัญ
การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม ทักษะเภสัชกร
วิธีสมัครการประชุม
https://pharmacy.msu.ac.th/cpe/?page_id=2032