การประชุมวิชาการ
(Online)“Bright Vision, Mindful of Tears”
ชื่อการประชุม (Online)“Bright Vision, Mindful of Tears”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-001-01-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 20 ม.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการตาแห้ง การระคายเคืองและความผิดปกติในการมองเห็น เป็นอาการนำที่พบได้บ่อยสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านขายยา ซึ่งมักจะมีอาการเรื้อรังและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการการซักอาการ การเลือกใช้หยอดตาหรือน้ำตาเทียมเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้อย่างเหมาะสม เภสัชกรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับดวงตา อาการตาแห้ง แนวทางการรักษาและการป้องกันการเกิด การเลือกใช้น้ำตาเทียมที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยเกี่ยวกับดวงตายา และอาการตาแห้ง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาอาการตาแห้ง
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้นำตาเทียมที่มีประสิทธิภาพ และการดูและสุขภาพดวงตาเพื่อป้องกันอาการตาแห้ง
คำสำคัญ
ตาแห้ง,น้ำตาเทียม
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th