การประชุมวิชาการ
(Online)"New Approach of Common Cold management: One for multi symptoms"
ชื่อการประชุม (Online)"New Approach of Common Cold management: One for multi symptoms"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-002-01-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 21 ม.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการหวัดหรือโรคหวัด พบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัยตามปัจจัยกระตุ้นต่างๆ ได้แก่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือมลภาวะ ภูมิคุ้มกันหรือพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งโรคหวัดอาจจะมีอาการเดียว หรือมีหลากหลายอาการที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน เภสัชกรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ยาและการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ กำจัดปัจจัยกระตุ้น และการส่งเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหวัด และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจโรคหวัด อาการและแนวทางการรักษาโรค
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างการรักษาแบบ Single และ Multi-symptoms Relief
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสูดไอน้ำร้อน (Steam Inhalation) และบทบาทของการสูดไปน้ำร้อนในการรักษาโรคหวัด (Common Cold)
4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้คำแนะนำในการส่งเสริมภูมิคุ้มกันในชีวิตประจำวัน
คำสำคัญ
Common Cold,Single,Multi-symptoms Relief,Steam Inhalation
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th