การประชุมวิชาการ
อัพเดทเทรนด์การรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ยาและโภชนเภสัช (Nutraceuticals) ในร้านยา
ชื่อการประชุม อัพเดทเทรนด์การรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ยาและโภชนเภสัช (Nutraceuticals) ในร้านยา
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-001-02-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)
วันที่จัดการประชุม 13 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล/ร้านยา ที่สนใจจำนวน 200 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเภสัชกรชุมชนเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อระบบสาธารณสุขในปัจจุบัน เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับประชาชน นับเป็นบุคลากรกลุ่มแรกที่สามารถเข้าถึงและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในด้านสุขภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรควรมีความรู้ ความเข้าใจและหมั่นพัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างเสมอ เพื่อนำแนวทางและการจัดการใหม่ๆที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้ มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ยาและโภชนเภสัชของประชาชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาและโภชนเภสัช
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนหน้างาน