การประชุมวิชาการ
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องฯ ปี 2567
ชื่อการประชุม โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องฯ ปี 2567
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-017-04-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 04 เม.ย. 2567 - 31 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ เภสัชกร เภสัชกรโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific Oncology Pharmacy Association (APOPA) โดยความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการรวมตัวกันของกลุ่มเภสัชกรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งในด้านการผสมยาเคมีบำบัดหรือการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย โดยมีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นอย่างต่อเนื่องในช่วยทศวรรศที่ผ่านมา ด้วยพันธกิจที่จะมุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพโดยอาศัยการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ได้พิจารณาจากเภสัชกรที่เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันมีเภสัชกรที่ได้รับจากการอบรมในหลักสูตรนี้เสร็จสิ้นแล้วจำนวนกว่า 200 ท่าน ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเภสัชกรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมส่งผลงานวิจัยขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2. ทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยนในเรื่องของความรู้ใหม่ ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
3. การนำเสนอ Knowledge management in Best Practice in Oncology Pharmacy
4. สร้างเครือข่าย Oncology Pharmacy Practitioners ที่เข้มแข็ง
คำสำคัญ
เภสัชกรม, บริบาลทางเภสัชกรรม, ผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่อง
วิธีสมัครการประชุม
Online