การประชุมวิชาการ
โครงการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลภาครัฐ ปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2
ชื่อการประชุม โครงการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลภาครัฐ ปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-005-02-2567
สถานที่จัดการประชุม จังหวัดตรัง
วันที่จัดการประชุม 04 -05 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม องค์การเภสัชกรรม (สำนักงานใหญ่)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
องค์การเภสัชกรรมได้มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแผนการจัดหายาและเวชภัณฑ์จากองค์การเภสัชกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งการจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์ทำให้ได้ข้อมูลปริมาณความต้องการใช้ยาของหน่วยบริการและการบริหารยาและเวชภัณฑ์ของหน่วยบริการสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ภายหลังจากที่ได้มีการจัดประชุมตามรายละเอียดข้างต้น กรมบัญชีกลางได้ออกแนวทางการจัดซื้อยาเพิ่มเติม ประกอบกับเภสัชกรที่ทำหน้าที่ในการดูแลการจัดซื้อยาได้มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ใหม่ในหลายหน่วยงาน จึงเป็นที่มาของโครงการจัดประชุมฯครั้งนี้ เพื่อเป็นการทบทวน เพิ่มเติมความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรมยังได้กำหนดหัวข้อการประชุมที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่องค์การเภสัชกรรมผลิตและจำหน่าย ในเรื่องการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ การรักษาผู้ป่วยจิตเวชในหน่วยบริการ แนวทางการรักษาใหม่ในผู้ป่วย HIV และแนวทางการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ การบริหารการจัดการยาในสิทธิหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลภาครัฐได้พัฒนาศักยภาพการบริหารเวชภัณฑ์และความรู้ในการให้บริการผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
2.1) เพื่อให้การบริหารยาและเวชภัณฑ์ของหน่วยบริการสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.2) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลภาครัฐได้พัฒนาศักยภาพการบริหารเวชภัณฑ์และความรู้ในการให้บริการผู้ป่วย
2.3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนอง แก้ไขปัญหาในการบริการลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.4) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขององค์การเภสัชกรรมและโรงพยาบาลภาครัฐ
คำสำคัญ
การบริหารเวชภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
วิธีสมัครการประชุม
หนังสือเชิญประชุม และการประชาสัมพันธ์ขององค์การเภสัชกรรม