การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-2-000-001-01-2567
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี
วันที่จัดการประชุม 12 -15 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
กลุ่มเป้าหมาย 5000
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 24 HA National Forum ขึ้น
ระหว่างวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Growth Mindset for Better Healthcare System” ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล
เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นที่จุดประกาย เป็นที่เติมพลัง และเป็นโอกาสที่จะสร้างเครือข่ายระหว่างผู้สนใจการพัฒนาคุณภาพ
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
สมัครได้ที่ forumhai.com
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่น่าชื่นชม ยกย่อง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนและ
นำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรที่ปฏิบัติงาน

2) เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่มีความ
หลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

3) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ
HA Forum
วิธีสมัครการประชุม
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน website
1. สมัครเข้าร่วมประชุมงาน HA National Forum ครั้งที่ 24 ที่เว็บไซต์ https://forumhai.com
2. การสมัครเข้าร่วมงาน กรณีให้ผู้ประสานงานรพ.สมัครให้ หรือสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกเลขคะแนนวิชาชีพของตนเอง (สำหรับวิชาชีพพยาบาลต้องกรอกหมายเลขสมาชิกด้วย)
3. พิมพ์เอกสารยืนยันการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินทีเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือสแกนจ่ายตามโลโก้ธนาคารใบเอกสารแจ้งการจ่ายเงิน แจ้งการชำระเงินผ่านระบบ ที่เว็บ http://forumhai.com
4. ตรวจสอบ Email การยืนยันเข้าร่วมงาน โดยท่านสามารถเข้ามาพิมพ์เอกสารตอนรับ และบัตรเข้าร่วมงาน โดยสามารถพิมพ์ได้เพียง 1 ครั้ง

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้างานและ รับคะแนนสะสมหน่วยกิตวิชาชีพ
1. การลงทะเบียนเข้างานวันประชุม สามารถสแกน QR Code ที่ได้รับจากป้ายคล้องคอ ที่สรพ.จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ จุดลงทะเบียนวิทยากร แขกรับเชิญ เพื่อสะสมคะแนน
2. การเก็บคะแนนสะสมหน่วยกิตวิชาชีพ สงวนสิทธิให้เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมงานประชุม HA National Forum ครั้งที่ 24 เท่านั้น