การประชุมวิชาการ
(Online)“Pharmacy Practice in Drug Store #2”
ชื่อการประชุม (Online)“Pharmacy Practice in Drug Store #2”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-004-02-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 04 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการผื่นผิวหนังเป็นหนึ่งในอาการที่พบได้บ่อยในร้านขายยา โดยเฉพาะสาเหตุที่เกิดจากภูมิแพ้ ซึ่งต้องอาศัยการรักษาอาการและการควบคุมสาเหตุของโรคได้แก่ อาการภูมิแพ้ เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาและการป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของผื่นผิวหนัง นอกจากนั้นแล้วอาการปวดบริเวณกล้ามเนื้อก็เป็นหนึ่งในอาการที่พบบ่อยและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย และพบบ่อยขึ้นในกลุ่มของผู้ที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย เภสัชกรจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในโรคผื่นผิวหนังและอาการปวดตามที่กล่าวข้างต้น เพื่อสามารถแนะนำแนวทางการรักษา แลละการดูแลสุขภาพองค์รวมเพื่อป้องกันโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกประเภทและลักษณะของผื่นผิวหนัง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับผื่นผิวหนังที่เกิดจากภูมิแพ้และแนวทางการรักษา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับอาการปวดจากการเล่นกีฬา การประเมินความรุนแรงและแนวทางการรักษา
4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการให้คำแนะนำการป้องกันการปวดจากการเล่นกีฬา
คำสำคัญ
ผื่นผิวหนัง,ภูมิแพ้,อาการปวด
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th