การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 25 เรื่อง “Hot topic in pediatric nutrition 2024”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 25 เรื่อง “Hot topic in pediatric nutrition 2024”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-004-01-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 18 -19 ม.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร โภชนากร นักวิจัย และบุคลากรทางสาธารณสุข
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการจัดประชุมทางวิชาการประจำปี เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการรวมถึงให้ความรู้ทางด้านโภชนาการ ที่ถูกต้องและทันสมัยสำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร โภชนากร ตลอดจนบุคลากรทางสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานทางด้านโภชนาการ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาวิชาชีพ ในการทำงานของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในเด็กที่ทันสมัยและถูกต้อง
2. นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการทำงานของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน - แพทย์/ พยาบาล/ นักกำหนดอาหาร/ นักโภชนาการ/ เภสัชกร นักวิจัย และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 3,200-3,500 บาท/ท่าน - สมาชิกสมาคมฯ/ แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และนักศึกษา 3,000 บาท/ท่าน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.pednutrition.org หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 128/107 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ผู้ประสานงาน: นางสาวลลิตา สงวนนาม โทร. 096-880-2083 หรือ 02-201-1776