การประชุมวิชาการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) จังหวัดพิษณุโลก ปี 2567
ชื่อการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) จังหวัดพิษณุโลก ปี 2567
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-001-01-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ ชั้น 5 ตึกใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 01 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก และเภสัชกรในร้านขายยาในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ระบบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ มีบทบาทสำคัญทำให้ประชาชนไม่ป่วยด้วยสาเหตุจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ป้องกันได้ และสามารถดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น เมื่อเจ็บป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาและไม่ต้องใช้ยา ซึ่งแนวทางการพัฒนาคือ มีจุดเน้นให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรอบรู้ ด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผล ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางสาธารณสุขได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้ความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ป่วย รวมถึงลดภาระงานของบุคลากรในภาพรวม ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีนั้นคือ การบริการเภสัชกรรมทางไกล หรือ Telepharmacy อันเป็นการบริบาลทางเภสัชกรรมและการบริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ รวมทั้งการส่งมอบเภสัชภัณฑ์โดยผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลไปยังผู้ป่วย ที่อยู่ในสถานที่แตกต่างกัน ผู้ป่วยจะได้รับยาและการดูแลรักษาทางเภสัชกรรมภายในสถานที่ที่ปลอดภัยและสะดวกต่อการเข้าถึง ซึ่งครอบคลุมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านยา การส่งมอบยา และการติดตามการรักษาและผลข้างเคียง ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) จังหวัดพิษณุโลก ปี 2567 ขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิในระดับอำเภอ
2.เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมทางไกล
3.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานเภสัชกรรมทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
บริการเภสัชกรรมทางไกล Telepharmacy
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โทร. 0-5527-0300 ต่อ 21501 ผู้ประสานงาน ภก.อภิสิทธิ เทียนชัยโรจน์ มือถือ 081-374-425-4