การประชุมวิชาการ
โครงการจัดการประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 18 Menopause Academic Conference 2024 เรื่อง “META-Menopause (Most Effective Tactical Advantage)”
ชื่อการประชุม โครงการจัดการประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 18 Menopause Academic Conference 2024 เรื่อง “META-Menopause (Most Effective Tactical Advantage)”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-003-01-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรม Radisson BLU กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 13 -15 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กลุ่มเป้าหมาย สูตินรีแพทย์, แพทย์ผู้สนใจ, พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาสตรีวัยหมดระดู
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
กลุ่มเครือข่าย MAC อันประกอบด้วยสมาคมวัยหมดระดูแห่งประเทศไทย คลินิกสตรีวัยทอง หน่วย ต่อมไร้ท่อทางนรีเวช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยสตรีวัยหมดระดู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยสตรีวัยหมดระดู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยวัยหมดระดูและสุขภาพสตรีสูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันทั้งในรูปแบบการจัดประชุม อบรมสัมมนา การเผยแพร่ความรู้ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยแบบ multicenter และกิจกรรม วิชาการด้านอื่น ๆ สําหรับการจัดประชุมวิชาการประจําปี MAC เป็นการประชุมวิชาการด้านการดูแลรักษาสตรี วัยหมดระดูที่มีผู้สนใจและติดตามการประชุมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่ เป็นสูตินรีแพทย์ นอกจากนี้ยังมีแพทย์ในสาขาอื่นที่มีส่วนร่วมในการดูแลสตรีวัยหมดระดู เช่น อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ ออโธปิดิกส์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู็ที่ทันสมัยและถูกต้องตามหลักวิชาการตามเวชศาสตร์สตรีวัยหมดระดู (Menopause Medicine) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
หน่วยต่อไร้ท่อทางนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีฯ ชั้น 7 E-mail:mac_sir@hotmail.con หรือ โทร.02-4194657