การประชุมวิชาการ
What’s New in New Zoster Vaccination ?
ชื่อการประชุม What’s New in New Zoster Vaccination ?
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-001-01-2567
สถานที่จัดการประชุม MS team
วันที่จัดการประชุม 24 ม.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
งูสวัสเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัส Herpe zoster ซึ่งหากในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำติดเชื้อนี้มักจะมีอาการปวดแม้จะหายจากการติดเชื้อไปแล้วก็ตาม นั่นคือรอยโรคที่ยังคงเหลือทิ้งไว้ ดังนั้นหากเราสามารถให้ภูมิคุ้มกันกับผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ก่อน ก็ถือเป็นการป้องกันที่ดีได้
วัคซีนป้องกันงูสวัสมีไข้กันในทางการแพทย์มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง ปัจจุบันมีวัคซีนรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนั้นบุคคลากรทางการแพทย์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในยากลุ่มนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกร และบุคคลากรทางการแพทย์มีความรู้เกี่ยววัคซีนป้องกันงูสวัส
คำสำคัญ
Zoster vaccine vaccination
วิธีสมัครการประชุม
ตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์