การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-001-02-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 23 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมฯ และผู้ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
To be added
วัตถุประสงค์
To be added
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
Google Forms