การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง Meta-Analysis From Scratch to Publication
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ เรื่อง Meta-Analysis From Scratch to Publication
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-009-02-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมอโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 07 -09 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัยทางสาธารณสุข จำนวน 30 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการดูแลผู้ป่วยจำเป็นต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์และการสังเคราะห์องค์ความรู้ (knowledge synthesis in evidence-based practice) การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย (systematic review, meta-analysis, and network meta-analysis) เป็นกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบเชิงปริมาณที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดอคติและข้อผิดพลาดเชิงสุ่ม โดยมีเป้าประสงค์หลัก คือ มุ่งเน้นหาข้อสรุปในการรักษา ตลอดจนเปรียบเทียบทางเลือก หรือมาตรการต่าง ๆ ในการรักษา เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วย

ทั้งนี้ การสังเคราะห์องค์ความรู้ ด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย ได้รับความสนใจและเผยแพร่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงทางการแพทย์และสาธารณสุข ดังนั้น ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มีการอบรมให้แก่ นักวิจัยทางการแพทย์ นักวิชาการ ตลอดจนบุคลากรทางสาธารณสุขผู้สนใจ โดยการจัดประชุมอบรมครั้งนี้จะประกอบไปด้วยการฝึกปฏิบัติขั้นตอนที่ดีในการดำเนินการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ข้อมูลจริงจากงานวิจัย และแนวทางในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับประโยชน์ ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และการวิเคราะห์อภิมานเครือข่าย
2. ผู้เข้าร่วมการอบรม สามารถวิเคราะห์และแปลผลการวิเคราะห์อภิมาน และการวิเคราะห์อภิมานเครือข่ายได้
3. ผู้เข้าร่วมการอบรม สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ วางแผนการวิจัย ดำเนินการงานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
Meta-Analysis From Scratch to Publication