การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy Concepts in Chronic Kidney Disease and Renal Replacement Therapy
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy Concepts in Chronic Kidney Disease and Renal Replacement Therapy
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-010-06-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 12 -14 มิ.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรสาขาอื่นที่สนใจ คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนประมาณ 80 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
งานเภสัชกรรมคลินิกเป็นงานในสาขาหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกรรมที่เน้นการนำความรู้และวิชาการทางด้านเภสัชกรรมมาดูแลผู้ป่วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริบาลทาง เภสัชกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อมุ่งให้เกิดประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้ยาสูงสุดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ประกอบด้วย การฟอกเลือด การล้างไตทางช่องท้อง และการปลูกถ่ายไตที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขในปัจจุบัน

ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วย
จึงได้ร่วมมือกับสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ได้เพิ่มพูนทักษะ
องค์ความรู้ด้านวิชาการสมัยใหม่ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษา หน่วยงาน/องค์กรการสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาล สถานบริการพยาบาลต่าง ๆ และกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการแก้ไขปัญหาทางการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคไต
2. สามารถค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคไตอย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครที่ https://cpe.pharmacy.cmu.ac.th/conference.php