การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการสืบสวนประมวลหลักฐาน
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการสืบสวนประมวลหลักฐาน
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-002-01-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
วันที่จัดการประชุม 23 -26 ม.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
สืบสวน/ประมวลหลักฐาน/พนักงานเจ้าหน้าที่/คุ้มครองผู้บริโภค/Post Marketing