การประชุมวิชาการ
โครงการ Cosmeceutical Utilization: from Theory to Experience (CUTE) ครั้งที่ 1
ชื่อการประชุม โครงการ Cosmeceutical Utilization: from Theory to Experience (CUTE) ครั้งที่ 1
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-010-03-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 29 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 80 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เวชสำอาง มีคุณสมบัติเดียวกับเครื่องสำอาง แต่สามารถใช้สนับสนุนการรักษาความผิดปกติของผิวหนังได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นสิว จุดด่างดำ ฝ้า กระ ริ้วรอย ผิวแห้ง ตลอดจนผื่นผิวหนังอักเสบ เนื่องจากมีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ต่างๆ แนวทางการรักษาโรคทางผิวหนังหลายชนิด แนะนำให้ใช้เวชสำอางเป็นส่วนหนึ่งในการรักษา ทั้งใช้เป็นการรักษาทางเลือกแรกและใช้ร่วมกับยาอื่นๆ เภสัชกรเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้เวชสำอางโดยตรง เนื่องจากเป็นด่านแรกที่เข้าถึงผู้ป่วย โดยเฉพาะเภสัชกรชุมชน การแนะนำเวชสำอางได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับการใช้ยา จึงนับเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งของเภสัชกรในยุคปัจจุบัน
กลุ่ม Silpakorn Inspiring Neighborhood หรือ SKIN เป็นกลุ่มที่จัดตั้งภายใต้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยแนวคิดของการเป็นเพื่อนผู้สร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพ เพื่อจัดโครงการประชุมวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่ดี จึงเห็นควรจัดโครงการ “Cosmeceutical Utilization: from Theory to Experience” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เวชสำอางเสริมการรักษาด้วยยาในโรคผิวหนังที่พบบ่อย ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมการใช้เวชสำอางพื้นฐาน ทั้งผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้น ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ตลอดจนการใช้เวชสำอางเพื่อส่งเสริมการรักษาด้วยยาในโรคผิวหนังที่พบบ่อย ไม่ว่าจะเป็นสิว ผื่นแพ้ผิวหนัง ภาวะผิวแห้ง และจุดด่างดำประเภทต่างๆ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของเวชสำอาง
2.เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เวชสำอางเพื่อเสริมการรักษาด้วยยาในโรคผิวหนังที่พบบ่อย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pharmacy.su.ac.th