การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัด
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัด
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-008-03-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 16 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันสามารถทำได้หลากหลาย เช่น การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด (chemotherapy) ยามุ่งเป้า (targeted therapy) การปลูกถ่ายเซล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (hematopoietic stem cell transplantation) รวมถึงเซลล์บำบัด (CAR T-cell therapy) ซึ่งในปัจจุบันมีความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของการรักษาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เภสัชกรจำเป็นต้องมีความรู้ด้านยาในการจัดการภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น รวมถึงสามารถให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันได้อย่างเหมาะสม
ปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษามีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด โดยหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลศิริราช เป็นสถาบันทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดให้มีการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูก มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 80-100 รายต่อปี และในอนาคตจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีแผนการขยายฐานบริการเพิ่มหน่วยพักฟื้น (Step down ward) สำหรับรองรับผู้ป่วยภายหลังเข้ารับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดที่มีความจำเป็นต้องดูแลต่อเนื่องในโรงพยาบาล รวมถึงมีแผนขยายเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์การรักษาแบบเต็มจำนวน (BMT premium) เพิ่มเติม อีกทั้งโรงพยาบาลศิริราชยังเริ่มทำการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันโดยการใช้เซลล์บำบัดอีกด้วย จากสถานการณ์ปัจจุบันจึงเกิดความต้องการเภสัชกรสำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยกลุ่มนี้มากขึ้นเป็นอย่างมาก ศูนย์ความเป็นเลิศโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันในผู้ใหญ่ร่วมกับฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดอบรมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยโรงมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่ทันสมัย และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
2. เพื่อพัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม และเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับบุคคลทั่วไป คนละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) บุคลากรจากโรงพยาบาลเครือข่ายกับศูนย์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันในผู้ใหญ่ ไม่เสียค่าลงทะเบียน สำหรับ 2 คนต่อ โรงพยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ไม่เสียค่าลงทะเบียน