การประชุมวิชาการ
(Online)Obesity Master Class: The future of weight care
ชื่อการประชุม (Online)Obesity Master Class: The future of weight care
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-006-03-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 03 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน (Obesity) เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบได้มากขึ้นในสังคม เหตุจากปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการทำงานที่อยู่นิ่ง (sedentary behavior) และแนวโน้มค่านิยมในการรับประทานอาหาร ทำให้เกิดความไม่สมดุลของพลังงานและแคลลอรี่เข้า-ออกในแต่ละวัน โรคอ้วนนอกจากจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วยังเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมา เภสัชกรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงโรคอ้วนและผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงการให้คำแนะนำในการรักษาโรคอ้วน การดูแลสุขภาพและการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคอ้วนและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Obesity Master Class: The future of weight care ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ (1) โรคอ้วน ปัจจัยกระตุ้นและผลกระทบต่อสุขภาพ (2) การประเมินความรุนแรงของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน (3) แนวทางการรักษาโรคอ้วนผลกระทบต่อสุขภาพ (4) หลักการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์ในการรักษโรคอ้วน และการปรับพฤติกรรม (5) การดูแลสุขภาพและการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคอ้วนและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอ้วน ปัจจัยกระตุ้นและผลกระทบต่อสุขภาพ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการรักษาโรคอ้วนผลกระทบต่อสุขภาพ หลักการเลือกใช้ยาและผลิตภัณฑ์ในการรักษโรคอ้วน
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแนะนำการการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคอ้วนและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
คำสำคัญ
Obesity,sedentary behavior,ปรับพฤติกรรม
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th