การประชุมวิชาการ
(Online)Update Topical Skin Disease and Treatment and Treatment in Pediatric and Geriatric Webinar
ชื่อการประชุม (Online)Update Topical Skin Disease and Treatment and Treatment in Pediatric and Geriatric Webinar
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-007-03-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 09 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันโรคผิวหนังพบได้บ่อยมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเปราะบาง ได้แก่ เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ซึ่งการรักษาโรคทางผิวหนังต้องอาศัยความช่างสังเกต ความรอบคอบในการซักถามประวัติ และการเลือกใช้ยาทาเฉพาะที่อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาและคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้ป่วย เภสัชกรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงโรคอ้วนและผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงการให้คำแนะนำในการรักษาโรคอ้วน การดูแลสุขภาพและการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคอ้วนและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของโรคผิวหนัง และแนวทางการรักษา
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ หลักการการรักษาโรคผิวหนังในกลุ่มผู้ป่วยเปราะบาง
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ topical treatment อย่างเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย และการแนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคผิวหนัง
คำสำคัญ
โรคผิวหนัง,กลุ่มผู้ป่วยเปราะบาง
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th