การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Siriraj Medicine Conference 2024: Update in internal medicine
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Siriraj Medicine Conference 2024: Update in internal medicine
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-009-02-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 13 -16 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย อายุรแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทุกสาขาวิชา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ก่อกำเนิดและมีการพัฒนา มีความก้าวหน้าด้านการเรียนการสอน การบริการรักษาพยาบาล งานวิชาการ การวิจัย มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับในวงกว้างตลอดเวลาที่ผ่านมา และภาควิชาฯ ได้มีการจัดประชุมวิชาการขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยในปี พ.ศ.2567 นี้ภาควิชาฯ จะจัดการประชุมวิชาการ Siriraj Medicine Conference 2024: Update in internal medicine ขึ้น ในระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้ ในการประยุกต์ใช้ความรู้และวิธีการอันหลากหลายในการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยอาศัยความรู้ทางการแพทย์ที่ได้จากงานวิจัย และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้เงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่ ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม และทันสมัย ก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาทั้งในด้านการให้บริการวิชาการ ด้านการค้นคว้าวิจัย ด้านการบริการสุขภาพ ด้านการให้การศึกษา และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อตอบสนองต่อนโยบายด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ของรัฐบาลไทยที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ของอาเซียน (Medical Hub of ASEAN)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางแพทย์ได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์ เพื่อพัฒนา ทักษะในการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสม ทันสมัย ไปใช้ในการ
ปฏิบัติจริง
2. เพื่อถ่ายทอดและทบทวนความรู้และแนวทางการรักษาผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ที่ทันสมัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและชุมชน
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางการแพทย์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม อัตราค่าลงทะเบียน ล่วงหน้า อัตราค่าลงทะเบียนปกติ ผู้เข้าร่วมประชุมจากภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1.อายุรแพทย์ แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ พยาบาล ขออนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียน ขออนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียน และบุคลากรทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ 2.แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปของ ขออนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียน ขออนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียน ภาควิชาอายุรศาสตร์ 3.นิสิต นักศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของ ขออนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียน ขออนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 4.แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ขออนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียน ขออนุมัติยกเว้นค่าลงทะเบียน ที่ไม่ได้สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ ผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 5.อายุรแพทย์ แพทย์สาขาอื่นๆ พยาบาล 3,500 4,000 และบุคลากรทางการแพทย์ 6.แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 3,500 4,000 จากโรงพยาบาลร่วมสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 7.แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ 3,500 4,000 ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อใดข้อหนึ่งใน 7 ข้อข้างต้น