การประชุมวิชาการ
ประชุมทบทวนการทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล เรื่อง Oral anticoagulant use: A Practical guide to common clinical challenges
ชื่อการประชุม ประชุมทบทวนการทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล เรื่อง Oral anticoagulant use: A Practical guide to common clinical challenges
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-015-02-2567
สถานที่จัดการประชุม Hybrid Meeting
วันที่จัดการประชุม 02 -09 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรของกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำปาง และเภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำปาง จำนวน 70 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลลำปางเป็นโรงพยาบาลศูนย์ตติยภูมิระดับสูง (Excellence center) มีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ดูแลประชากรภายในจังหวัดลำปางและรับส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดเขตล้านนา 2 มีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดูแลโรคซับซ้อนและโรคที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง โดยเฉพาะศูนย์โรคหัวใจที่ให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดครบวงจร เภสัชกรต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเรื่องโรคและยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ดังนั้น เพื่อให้เภสัชกรกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำปางและเภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำปาง มีความรู้เรื่องโรคและยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาตรฐานและสามารถปฏิบัติงานประจำได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาลสังกัดทระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานเภสัชกรรม จึงได้จัดทำโครงการประชุมทบทวนการทำงานตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล สำหรับเภสัชกรทุกคนในกลุ่มงานเภสัชกรรมและเภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำปาง เรื่อง Oral anticoagulant use: A Practical guide to common clinical challenges
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรของกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำปาง และเภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำปาง มีความรู้ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด
คำสำคัญ
โรคหัวใจและหลอดเลือด, ยาต้านการแข็งตัวของเลือด