การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 15 รอบที่ 3
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) รุ่นที่ 15 รอบที่ 3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-021-02-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 01 ก.พ. 2567 - 31 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) หมายถึง ความรับผิดชอบของเภสัชกรโดยตรงที่มีต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยยา เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ถูกต้องตามต้องการและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของเภสัชกร คือ จะต้องให้ความมั่นใจแก่ผู้ป่วยว่าจะได้รับยาที่ปลอดภัยและเหมาะสม มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational use of drug) เภสัชกรต้องตรวจสอบดูแลผู้ป่วยแต่ละรายที่รับผิดชอบอยู่เพื่อค้นหาปัญหาการรักษาด้วยยาที่เกิดขึ้น (Actual drug therapy problems) และค้นหาผู้ป่วยที่มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาการรักษาด้วยยา (Potential drug therapy problem) เมื่อค้นพบปัญหาการรักษาด้วยยา เภสัชกรจะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาดังกล่าว เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรชุมชนในปัจจุบันต้องให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและในเชิงลึกมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาทิเช่น โรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคลมชักและอื่นๆ นอกจากนี้ การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางการบริบาลทางเภสัชกรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วิทยาลัยเภสัชบำบัด แห่งประเทศไทยและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตระหนักถึงความต้องการของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริบาลทางเภสัชกรรมเช่น เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรชุมชน ที่มุ่งหวังจะได้รับการอบรมและฝึกทักษะทางการบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างต่อเนื่อง และเฉพาะทาง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยต่อไป วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทยและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้น สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกขึ้น เพื่อให้เภสัชกรได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยนอกต่อไป จึงได้ร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริบาลทางเภสัชกรรมระยะสั้นสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคปฏิบัติ 16 สัปดาห์ โดยมีเนื้อหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอดระยะของการฝึกปฏิบัติงาน ในการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความอนุเคราะห์ของคณาจารย์คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดให้เภสัชกรฝึกปฏิบัติงาน ณ คลินิกผู้ป่วยนอกโรคลมชักและคลินิกผู้ป่วยนอกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคลินิกผู้ป่วยนอกโรคเอดส์ คลินิกผู้ป่วยนอกโรคไตเรื้อรัง โรคเบาหวาน คลินิกผู้ป่วยนอกที่มีการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด และคลินิกโรคหัวใจวาย โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยเภสัชกรจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญในการบริบาลผู้ป่วยโดยมีอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้กำกับอย่างใกล้ชิด การฝึกปฏิบัติวิชาชีพจะเน้นเรื่อง เภสัชบำบัดการบริบาลทางเภสัชกรรมและทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้เน้นถึงการทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงหลักการทั้งทางภาคทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อที่จะสามารถนำไปปฏิบัติตลอดจนริเริ่มการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกได้จริงเมื่อจบหลักสูตรการอบรม
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้เภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น
-เพื่อให้เภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ทางเภสัชบำบัดและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-เพื่อให้เภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรมเข้าใจแนวคิดในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกและสามารถริเริ่มงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกเฉพาะโรคได้
คำสำคัญ
ฝึกอบรมระยะสั้น, หลักสูตรประกาศนียบัตร, การบริบาลทางเภสัชกรรม, ผู้ป่วยนอก
วิธีสมัครการประชุม
online