การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาเครือข่ายระดับโรงพยาบาล
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาเครือข่ายระดับโรงพยาบาล
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-003-02-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 15 -16 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ