การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 21/2567
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 21/2567
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-013-05-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 14 -17 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรจากแหล่งอื่นๆ ที่สนใจ 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 22.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันบทบาทของเภสัชกรในงานบริการด้านเภสัชกรรม นอกจากการคัดเลือก จัดหา และจัดระบบการจ่ายยาแล้ว ยังมีการพัฒนาบทบาทด้านการดูแลและติดตามการใช้ยาในผู้ป่วย ตลอดจนการดูแลสุขภาพทั่วไป ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านเภสัชศาสตร์ เภสัชบำบัด แนวทางการรักษาและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีในปัจจุบันสู่หลักปฏิบัติเพื่อการบริบาลทางเภสัชกรรม เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น โดยเน้นการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยและใช้หลักฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดการบริบาลทางเภสัชกรรมในด้านต่างๆ อาทิ โรคติดเชื้อ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคทางระบบประสาท โรคจิตเวช โรคมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยเด็ก การดูแลผู้ป่วยวิกฤต การตรวจติดตามระดับยาในเลือด โภชนศาสตร์คลินิก การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา รวมถึงผู้ป่วยทางอายุรกรรม มีประสิทธิภาพในการใช้ยาสูงสุด
การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย 4 แห่งของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดทำหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโททางเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก โดยเป็นการศึกษาที่มีการบริหารจัดการในระบบชุดวิชา (Module System) ให้สอดคล้องกับการบูรณาการ ในรายวิชา หัวข้อปัจจุบันทางเภสัชกรรมคลินิก 2 ให้นักศึกษาประเมินรายวิชาได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ทางด้านเภสัชกรรมคลินิกและการบริบาลทางเภสัชกรรม รวมทั้งการฝึกทักษะในการบริบาลทางเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ด้านเภสัชกรรมคลินิกและการบริบาลทางเภสัชกรรม
2. นำความรู้ไปใช้ในในการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อนำไปสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
3. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิผล
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสมัคร Download ใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://www.pharmacy.su.ac.th/dis/training