การประชุมวิชาการ
(online) Introduction to biological products, regulatory requirements and currently registered biological products in Thailand
ชื่อการประชุม (online) Introduction to biological products, regulatory requirements and currently registered biological products in Thailand
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-002-02-2567
สถานที่จัดการประชุม ZOOM Application
วันที่จัดการประชุม 29 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานที่สนใจการผลิต การควบคุมคุณภาพ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุ ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ/GMP
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยซึ่งมีโอกาสสูงที่ผู้สูงวัยจะเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดเนื่องจากสภาวะความเสื่อมของระบบต่างๆของร่างกาย เช่น โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน ไตล้มเหลว จอประสาทตาเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้อเสื่อม รวมถึงปัญหาจากโรครุนแรงอื่นๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเหล่านี้เป็นโรคที่รุนแรงและต้องรักษาเป็นระยะเวลายาวนานโดยต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ยาที่ให้ผลดี ตรงเป้าหมายซึ่งทำให้เกิดผลข้างเคียงน้อยกว่าในการบำบัดรักษาโรคเหล่านี้คือยาชีววัตถุ มูลค่าทางการตลาดของยาชีววัตถุทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นและแนวโน้มในอนาคตคาดว่าอัตราการเติบโตด้านการตลาดของยาชีววัตถุจะมีอัตราการเติบโตประมาณ 2 เท่าของยาที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี หรือเรียกว่ายาที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก (small molecule drugs) ยาชีววัตถุยังใช้กระบวนการผลิตที่แตกต่างจากยาเคมีโมเลกุลเล็กทั่วไป ด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้มีข้อกำหนดของหลักเกณฑ์การผลิต การควบคุมคุณภาพและการขึ้นทะเบียน ที่จำเพาะและมีความแตกต่างจากยาเคมีอย่างนัยสำคัญ
วัตถุประสงค์
• เพื่อเรียนรู้ ความหมายและประเภทของยาชีววัตถุ (biological products)
• เพื่อเรียนรู้ ข้อกำหนดหลักเกณฑ์การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการขึ้นทะเบียนตำรับ
• เพื่อทราบสถานการณ์การจดทะเบียนตำรับยาชีววัตถุที่ผลิตในประเทศและนำเข้ายาชีววัตถุของประเทศไทย
คำสำคัญ
biological product, small molecule drugs, macromolecules
วิธีสมัครการประชุม
วิทยากร : ผศ.ดร.ภญ.รจพร วัชโรทยางกูร ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ดร.ภก.ชัชช์กุญช์ เตชะกิตติโรจน์ กลุ่มผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงและชีววัตถุ กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ค่าลงทะเบียน : สมาชิก TIPA ฟรี / บุคคลทั่วไป 535 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) เภสัชกรที่เข้าสัมมนาและผ่านการทดสอบจะได้รับ 2 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง