การประชุมวิชาการ
(Online)Parkinson 101 and Practical use of COMT inhibitor
ชื่อการประชุม (Online)Parkinson 101 and Practical use of COMT inhibitor
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-008-02-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 23 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการพาร์กินสัน เป็นอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ อย่างไรก็ตามอัตราการเกิดโรคพาร์กินสันพบได้มากขึ้น และพบในกลุ่มที่มีอายุน้อยลง ซึ่งอาการของโรค ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการเลือกใช้ยาในการรักษาโรคและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเพื่อลดความรุนแรงของโรค และป้องกันการเกิดโรคในกลุ่มเสี่ยง
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพาร์กินสัน อาหารและสาเหตุของการเกิดโรค
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคพาร์กินสัน
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้ COMT inhibitor สำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน
4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในการแนะนำแนวทางการดูแลสุขภาพเพื่อลดความรุนแรงของโรค และลดความเสี่ยงการเกิดโรคพาร์กินสัน
คำสำคัญ
โรคพาร์กินสัน,COMT inhibitor
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th