การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “สารสำคัญในสมุนไพรและการทดสอบกลุ่มสารสำคัญเบื้องต้น”
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “สารสำคัญในสมุนไพรและการทดสอบกลุ่มสารสำคัญเบื้องต้น”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-006-01-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 11 -12 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นที่นิยมใช้ และแพร่หลายในท้องตลาดและโลกออนไลน์ ผู้บริโภคและผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรรู้จักและเข้าใจความรู้เบื้องต้นของสมุนไพร ในแง่ขององค์ประกอบทางเคมีและการตรวจสอบเบื้องต้น เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับสารสำคัญในสมุนไพร เป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าใจเกี่ยวกับฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพร การควบคุมคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้สนใจได้ค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรนั้น ๆ ได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสารสำคัญในสมุนไพรและการทดสอบกลุ่มสารสำคัญ จึงได้จัดอบรมเพื่อเสริมความรู้ดังกล่าว ให้กับเภสัชกร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผู้สนใจ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารสำคัญในสมุนไพรและการทดสอบกลุ่มสารสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดพัฒนางานวิจัยหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถเลือกลงทะเบียนตามช่วงเวลาและเนื้อหาที่สนใจ ได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.ce.pharm.chula.ac.th) โทรศัพท์ 02-218-8283 หรือ E-mail: CE@pharm.chula.ac.th โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 4,500 บาท