การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Conference on Molecular Probes for Imaging Research Network on Advancements in Next-Generation Theranostics: Small Scaffold Proteins, Nanomaterials, Molecular Targets & Targeted Alpha-Therapy
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Conference on Molecular Probes for Imaging Research Network on Advancements in Next-Generation Theranostics: Small Scaffold Proteins, Nanomaterials, Molecular Targets & Targeted Alpha-Therapy
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-007-01-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบ Zoom meeting
วันที่จัดการประชุม 21 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ นักวิจัยด้านเภสัชรังสี และผู้ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตผล
เครือขายวิจัยโพรบระดับโมเลกุลสําหรับถายภาพตรวจวินิจฉัยโรคมีเปาหมายในการพัฒนาสารเภสัชรังสีใหม สําหรับใชในการใชถายภาพตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งและโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาท นวัตกรรมการ ถ่ายภาพโดยการใช้สารเภสัชรังสีร่วมกับเครื่องเพทสแกน (PET) เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันว่าเป็นวิธีการวินิจฉัยโรค ที่แม่นยำที่สุดโดยมีความไวในการตรวจจับสูงในระดับเซลล์และโมเลกุล ซึ่งทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยพบโรคใน ระยะเริ่มแรกและรักษาได้ทันทีส่งผลให้การรักษามีพยากรณ์ของโรคที่ดี
หนึ่งในเป้าหมายของการจัดตั้งเครือขายนี้ขึ้นก็เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติในการวิจัยและ พัฒนาสารเภสัชรังสีใหมสำหรับใช้ในการถ่ายภาพตรวจวินิจฉัยโรค โดยในการประชุม The 1st International Conference on Molecular Probes for Imaging Research Network ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มีการนำเสนอความก้าวหน้าในการวิจัยเกี่ยวกับสารเภสัชรังสีจากนักวิจัยชาวไทยและต่างชาติ ทำให้ เกิดการความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ทั้งการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษา เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาสารเภสัชรังสีชนิดใหม่ ๆ ร่วมกัน
ในการนี้ “เครือขายวิจัยโพรบระดับโมเลกุลสําหรับถายภาพตรวจวินิจฉัยโรค” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสำหรับการชะลอวัย และโรคเรื้อรัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี และภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Conference on Molecular Probes for Imaging Research Network โ ด ย มีธีมงานหลัก คื อ “ Advancements in Next-Generation Theranostics: Small Scaffold Proteins, Nanomaterials Molecular Targets & Targeted Alpha-Therapy” โดยส่งเสริมให้นักวิจัยชาวไทยได้พบปะและแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ทางด้านเภสัชรังสีร่วมกับนักวิจัยชาวต่างชาติ ได้แก่ นักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา สวีเดน นอร์เวย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เยอรมัน และเป็นพื้นที่ให้นักวิชาการในศาสตร์ด้านเภสัชรังสีทั้งไทยและต่างประเทศได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนางานด้านโพรบโมเลกุลและเภสัชรังสีในประเทศไทยให้แข็งแรงยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักวิชาการและนักวิจัยด้านโพรบโมเลกุลในงานเภสัชรังสีทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศได้แลกเปลี่ยน องค์ความรู้และประสบการณ์ในงานวิจัย อีกทั้งยังเสริมสร้างความก้าวหน้าในงานเภสัชรังสีให้กับนักวิจัยชาวไทย เพื่อเป็นเครือข่ายวิจัยด้านเภสัชรังสีที่แข็งแรงในอนาคต
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของเครือข่ายโพรบระดับโมเลกุลสำหรับถ่ายภาพ ตรวจวินิจฉัยโรค (https://bit.ly/molecularprobeconferenceTH) โดยไม่มีค่าลงทะเบียน