การประชุมวิชาการ
Evidence-Based Medicines to Clinical Pharmacy Practice Research (EBMCPPR): Updating Clinical Guidelines in NCDs and Infection
ชื่อการประชุม Evidence-Based Medicines to Clinical Pharmacy Practice Research (EBMCPPR): Updating Clinical Guidelines in NCDs and Infection
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-003-03-2567
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม ME10314 ตึกโรงพยาบาลสุทธาเวช ชั้น 3 และรูปแบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 26 -27 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ เภสัชกร เภสัชกรแหล่งฝึก นักวิจัย ศิษย์เก่าและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ภม. (เภสัชกรรมคลินิก) มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทักษะในการบูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ในการพัฒนาการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย พัฒนาการวิจัยทางด้านเภสัชกรรมคลินิกเพื่อแก้ไขปัญหาในงานประจำและพัฒนางานทั้งด้านระบบสุขภาพและระบบยา โดยใช้ศักยภาพของโรงพยาบาลแหล่งฝึกที่เป็นคู่ความร่วมมือในการเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ แก่นิสิต หลักสูตรจึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและส่งเสริมความร่วมมือกับแหล่งฝึกขึ้น เพื่อให้นิสิตและเภสัชกรประจำแหล่งฝึกได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมคลินิกผ่านประสบการณ์การศึกษาดูงานโรงพยาบาลที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาระบบบริการทาง
เภสัชกรรม ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความร่วมมือระหว่างแหล่งฝึกกับคณะเภสัชศาสตร์ผ่านการจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และผลงานวิจัยด้านเภสัชกรรมคลินิก ดังนั้น หลักสูตรจึงเสนอโครงการจัดประชุมวิชาการเรื่อง Evidence-Based Medicines to Clinical Pharmacy Practice Research (EBMCPPR): Updating Clinical Guidelines in NCDs and Infection ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการจัดประชุมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้หรืองานวิจัยใหม่ ๆ ด้านเภสัชกรรมคลินิก โดยปีนี้มุ่งเน้นเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคติดเชื้อ เพื่อเป็นการอัพเดทข้อมูลแก่นิสิต ศิษย์เก่า คณาจารย์และอาจารย์แหล่งฝึกที่สนใจ และเพื่อเป็นการเผยแพร่หลักสูตรให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้นิสิต เภสัชกรแหล่งฝึก และอาจารย์ประจำหลักสูตรมีการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและการวิจัยอย่างสม่ำเสมอ
2) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างแหล่งฝึกกับคณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ
Clinical Pharmacy Practice, NCD, Infections
วิธีสมัครการประชุม
https://pharmacy.msu.ac.th/cpe/?page_id=2085