การประชุมวิชาการ
การอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพ “โครงการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน (CI)
ชื่อการประชุม การอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพ “โครงการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน (CI)
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-015-05-2567
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom
วันที่จัดการประชุม 24 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากแนวทางปฏิบัติการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชนมีขั้นตอนที่ต้องผ่านการรับรองเป็นร้านยาคุณภาพ เพื่อเป็นการพัฒนา และเตรียมความพร้อมให้เภสัชกรที่สนใจการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยา โดยเภสัชกรชุมชน ได้เข้าใจถึงขั้นตอนการสมัครตั้งแต่แรกเริ่ม และเมื่อพร้อมปฏิบัติงาน เภสัชกรชุมชนที่ผ่านการอบรม จะมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกฎระเบียบข้อบังคับ ตามข้อตกลงในความร่วมมือระหว่างสภาเภสัชกรรมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม จึงจัดหลักสูตรการประชุม เพื่อส่งเสริมศักยภาพการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน ขึ้นเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเภสัชกรได้เพิ่มความเข้าใจในการจัดเตรียมร้านยา ด้วยระบบคุณภาพเน้นแนวคิดการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ทันสมัยเชิงรุกที่เป็นนวัตกรรม มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ และแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใ จประทับใจ มีสุขภาวะที่ดี บนพื้นฐานของวิชาชีพ มาตรฐานร้านยา จรรยาบรรณ กฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่ง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน

วัตถุประสงค์
1.เภสัชกรร้านยามีความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการทำงาน เพื่อสมัครยื่นคำขอเป็นร้านยาคุณภาพ และสมัครเข้าร่วม ”โครงการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน (CI)” ได้มากยิ่งขึ้น
2.เภสัชกรร้านยาสามารถใช้งานระบบ Acc-pharm ระบบการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยร่วมบริการของสปสช. และระบบ AMED ได้ถูกต้องมากขึ้น
คำสำคัญ
สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้จัดการประชุม ฯ จะส่ง Link หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2591 9992 กด 6 สำนักงานรับรองร้านยา