การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง Evidence-based Practice: A Case Study Approach
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง Evidence-based Practice: A Case Study Approach
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-018-01-2567
สถานที่จัดการประชุม online
วันที่จัดการประชุม 05 -07 มิ.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การารดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรครวมถึงการรักษาที่เป็นปัจจุบัน ความแตกต่างระหว่างยาที่มีข้อบ่งใช้เดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของยาที่นำไปใช้เลือกยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย และคุณสมบัติของผู้ป่วย รวมถึงปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคซ้ำหรือการติดเชื้อดื้อยา
การประชุมครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อนำเสนอองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันเรื่องการนำ precision medicine มาใช้ในทางปฏิบัติ, อาการไม่พึงประสงค์ของ Integrase Strand Transfer Inhibitors ที่เป็นยาหลักในสูตรยาต้านเอชไอวีและการจัดการ, การดูแลผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์และปฏิกิริยาการแพ้ที่ผิวหนัง, diabetic kidney disease กับการใช้ยา, การดูแลผู้ป่วยในที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงจากโรคเบาหวานหรือจากภาวะ stress รวมถึงการใช้ยาที่ไม่ใช่ insulin, การรักษา acute kidney injury ของผู้ป่วยโรคตับแข็ง, ความแตกต่างระหว่างยาที่ใช้ลดความดันโลหิตระหว่างผู้ป่วยภาวะ chronic kidney disease กับ end-stage kidney disease, การเลือกใช้ยา antithrombotics สำหรับผู้ป่วย acute coronary syndrome ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดเลือดออก, การรักษา catheter-related bloodstream infections, การรักษาและป้องกัน recurrent urinary tract infections และเพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อแก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะราย
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
ทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
วิธีสมัครการประชุม
สมัครลงทะเบียนทางออนไลน์ ที่ https://sites.google.com/view/conference-nu หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปัทมา จันทราคีรี โทรศัพท์ 055 963734