การประชุมวิชาการ
โครงการการบริหารการเงินและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในงานเภสัชกรรม
ชื่อการประชุม โครงการการบริหารการเงินและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในงานเภสัชกรรม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-014-03-2567
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจัดในรูปแบบ online
วันที่จัดการประชุม 20 มี.ค. 2567 - 12 ก.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 38 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
แนวทางในการวางแผน ควบคุม และติดตามเกี่ยวกับทรัพยากรทางการเงินทั้งหมดของหน่วยงาน หรือการบริหารจัดการทางการเงินนั้นเป็นแนวปฏิบัติเชิงกลยุทธที่ส่งเสริมให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความมั่นคง และสามารถประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของหน่วยงานตองเกี่ยวข้องกับการใชงบประมาณในการดำเนินการ การรับรู้ถึงต้นทุนและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรมก็จะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับหน่วยงาน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากที่สุด การเรียนรู้หลักการในการบริหารการเงินร่วมกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางการเงินอย่างเหมาะสม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานทุกระดับ
งานเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรโดยตรง ทั้งคลังยา เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีมูลค่าสูง รวมถึงการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณต่าง ๆ
ข้อมูลในหน่วยงานเภสัชกรรมสามารถถูกนำมาวิเคราะห์โดยใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ อาทิเช่น ใช้วิธีการประเมินทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ การนำการวิเคราะห์ต้นทุนและการจัดการต้นทุนมาใช้ในงานเภสัชกรรม การวัดผลลัพธ์ทางการแพทย์ การวัดผลตอบแทนเชิงสังคมจากงานที่เกี่ยวข้อง และการรายงานผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จากข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ หรือวางแผนงานต่าง ๆ จะทำให้การบริหารการเงินและทรัพยากรในงานเภสัชกรรมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งสามารถลดความเสี่ยงด้านการเงินขององค์กรได้ในระยะยาว
โครงการการบริหารการเงินและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในงานเภสัชกรรมนี้ ทางคณะทำงานได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีความสนใจ
โดยสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการบริหารทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วางแผนการดำเนินโครงการในรูปแบบการประชุมวิชาการ ภาคบรรยาย 1 ช่วง (ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม พ.ศ.2567) มุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการและความสำคัญของการบริหารการเงินในหน่วยงานสุขภาพ หลักการและวิธีการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ และพื้นฐานทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ภาคปฏิบัติการ 2 ช่วง (ปฏิบัติการช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ.2567) มุ่งเน้นขั้นตอนการวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ในงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติการช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม พ.ศ.2567) มุ่งเน้นการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยโครงการนี้คาดหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจหลักการและความสำคัญของการบริหารการเงินในหน่วยงานสุขภาพ การวิเคราะห์ต้นทุนและการวัดผลลัพธ์ทางการแพทย์ หลักการประเมินและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในงานเภสัชกรรม
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ในงานเภสัชกรรมได้
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และนำผลลัพธ์มาใช้ประกอบการตัดสินใจในงานเภสัชกรรมได้

คำสำคัญ