การประชุมวิชาการ
กำหนดทางออกและอนาคตวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อเส้นทางในห้าปีข้างหน้า(ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภสท.)
ชื่อการประชุม กำหนดทางออกและอนาคตวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อเส้นทางในห้าปีข้างหน้า(ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภสท.)
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-009-04-2567
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 20 เม.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของการประชุม
•ส่งเสริมความยืดหยุ่นและความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ: การประชุมมุ่งมั่นที่จะเน้นบทบาทของเภสัชกรในการสนับสนุนระบบสุขภาพของไทยที่ยืดหยุ่นและเป็นธรรม โดยเฉพาะในด้านของเภสัชกรรมชุมชนและการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ.
•ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ: การประชุมมุ่งเน้นการปรับตัวและการพัฒนาบทบาทของเภสัชกรในยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อวิธีการให้บริการด้านสุขภาพและการจัดการยา.
•การนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่: การประชุมจะเน้นย้ำการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิเช่น big data, ความสามารถในการทำงานร่วมกันของข้อมูล (Data Interoperability), และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภาคเภสัชกรรม
•การปรับตัวต่อการขัดข้องของห่วงโซ่อุปทาน: การนำเสนอกรณีศึกษาและการหารือเกี่ยวกับวิธีการที่เภสัชกรรมสามารถตอบสนองต่อปัญหาการขัดข้องของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกในภาคสุขภาพรวมถึงกำลังคนในวิชาชีพเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
1. หัวข้อการประชุมที่มุ่งเน้นประเด็นสำคัญ 4 ประการ (ความยืดหยุ่นและความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ และการปรับตัวต่อห่วงโซ่อุปทานใหม่) ที่ท้าทายวิชาชีพเภสัชกรรมในปัจจุบันและอนาคต
2. วิทยากรที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เนื้อหาการประชุมที่ครอบคลุมและทันสมัย
4. โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเครือข่ายกับเภสัชกรจากทั่วประเทศ
คำสำคัญ
AI,นวัตกรรมและเทคโนโยลีใหม่
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th