การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาเภสัชพันธุศาสตร์ และการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาเภสัชพันธุศาสตร์ และการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-010-02-2567
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 25 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย Genomics , เภสัชพันธุศาสตร์ , Telepharmacy ,ระบบบริการเภสัชกรทางไกล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรชุมชนมีความสำคัญในการสร้าความปลอดภัยระบบยาให้กับชุมชน ทั้งเป็นงานที่เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยในชุมชน และการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เช่น อาการแพ้ยา (drug allergy) ,ผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา เภสัชกรร้านยามีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจ ให้คำปรึกษา และสร้างความปลอดภัยในระบบยา
ในปัจจุบันมีการนำความรู้เรื่องพันธุกรรมมาทำนายการเกิดผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา รวมทั้งเหตุการณ์ที่พันธุกรรมมีผลต่อยาและทำให้ไม่ได้ผลในการรักษาตามเป้าหมายที่บุคลากรทางการแพทย์ได้ตั้งไว้ หรือที่เรียกว่า “เภสัชพันธุศาสตร์” ซึ่งสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ได้ทำการจัดการอบรมวิชาการ เภสัชพันธุศาสตร์สำหรับเภสัชกรชุมชน จำนวน 8 ชั่วโมง เสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งเป็นส่วนของเนื้อหาวิชาการ ในครั้งนี้เป็นการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษากับประชาชนที่มีผลการตรวจทางพันธุศาสตร์ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ยังเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ในเรื่องการให้บริการทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์
ในการนี้สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาด้านเภสัชพันธุศาสตร์ และการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล เพื่อมุ่งหวังในการพัฒนาการให้บริการเภสัชกรรมชุมชน ในร้านยา มีความทันสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีและวิชาการ และสร้างเครือข่ายร้านยาที่ทำงานด้านนวัตกรรมเภสัชพันธุศาสตร์ ในพื้นที่ภาคตะวันออก
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมความรู้ เตรียมพร้อมเภสัชกรในการทำงานให้คำปรึกษาด้านเภสัชพันธุศาสตร์
2. การสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงานเพื่อพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนร้านยาในพื้นที่ภาคตะวันออก
3. การสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนระหว่างสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) และมหาวิทยาลัยบูรพา
คำสำคัญ
เภสัชกรชุมชน