การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เรื่อง "The Hospital Pharmacist of the Future: Specialization in Pharmacy Practice"
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เรื่อง "The Hospital Pharmacist of the Future: Specialization in Pharmacy Practice"
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-006-05-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 15 -17 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ,เภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคต่างๆ จำเป็นต้องมีบุคคลาการผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางมากขึ้น ทั้งแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลให้บรรลุ
เป้าหมายความปลอดภัยด้านยา (Medication Safety) อันเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพระบบยาของโรงพยาบาล ทำให้เภสัชกรโรงพยาบาลต้องเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านยา (knowledge) และทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นในการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม ทั้งจากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงาน การฝึกอบรมต่อยอดจากหลักสูตรประกาศนียบัตรฝึกอบรมระยะสั้น 16 สัปดาห์ รวมถึงการศึกษาต่อในหลักสูตร residency
งานประชุมวิชาการของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ปีนี้ ในหัวข้อ “The Hospital Pharmacist of the Future: Specialization in Pharmacy Practice” จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎี (principles) และแนวปฏิบัติ (practice) ของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อ นำเสนอในรูปแบบการบรรยาย/อภิปราย (Plenary lecture) กรณีศึกษา (Symposium) และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Workshop) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะจำเป็นพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง การใช้ยาในผู้สูงอายุ การใช้ยาจิตเวช การใช้ยาในห้องฉุกเฉิน และการดูแลผู้ป่วยที่รักษายาก รวมถึงการกำหนดรหัสการบริการ/การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย การสอนและประเมินนิสิต/นักศึกษาระหว่างการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจทางคลินิก เพื่อให้เภสัชกรโรงพยาบาลสามารถปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาที่เป็นเป้าหมายสูงสุด โดยการสร้างรากฐานที่แข็งแรงขององค์ความรู้ด้านยาและทักษะพื้นฐานในระดับรายบุคคล และการสร้างความร่วมมือหรือเครือข่ายระหว่างเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลข้างเคียงทุกระดับ ร่วมกับการดูแลร่างกายและจิตใจของเภสัชกรเองให้สมดุลและทำให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้าประชุม
1.ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านยาและทักษะวิชาชีพพื้นฐานในการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยา ทั้งผลการรักษา ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
3.มีโอกาสเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย

คำสำคัญ
Annual meeting, งานประชุมใหญ่, งานประชุมสามัญประจำปี, The Hospital Pharmacists
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนที่ www.thaihp.org