การประชุมวิชาการ
(Online)Sorting Out Sore Throats with Effective Symptomatic Treatment: Antibiotics Smart Use
ชื่อการประชุม (Online)Sorting Out Sore Throats with Effective Symptomatic Treatment: Antibiotics Smart Use
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-010-02-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 25 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล :
ร้านขายยาเสมือนเป็นหน่วยบริการสุขภาพอันดับแรกที่สามารถดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม และสมเหตุผลจากการใช้ยา และบริการด้านสุขภาพ เนื่องจากมีการกระจายอยู่ตามพื้นที่ในชุมชนต่างๆ จึงสามารถเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาตนเอง และให้คำแนะนำไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม
ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินความจำเป็น ซึ่งเป็นสาเหตุของการดื้อยาที่อยู่ในระดับอันตรายโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยอาการเรื้อรัง ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี 2553 คนไทยติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะปีละกว่า 1 แสนคนและมีผู้ป่วยติดเชื้อชนิดดื้อต่อยาปฏิชีวนะเสียชีวิต 38,481 ราย มูลค่าสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรปีละกว่า 40,000 ล้านบาท โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งผู้ป่วยอาจมีไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือเจ็บคอ อย่างไรก็ตามพบว่าร้อยละ 80 ของอาการเจ็บคอเกิดจากเชื้อไวรัสหรือสาเหตุอื่นที่ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล การรักษาอาการให้เฉพาะเจาะจงอย่างการใช้ยาอมบรรเทาอาการไอ เจ็บคอ นอกจากสามารถลดความรุนแรงของปัญหาเชื้อดื้อยาและลดค่าใช้จ่ายด้านยาแล้ว ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดียิ่งขึ้น
อาการเจ็บคอ เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญสำหรับชุมชน ประชาชนที่ประสบปัญหาเหล่านี้จึงมาใช้บริการที่ร้านขายยา ที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น ด้วยการจ่ายยา และ/หรือให้คำแนะนำเบื้องต้นกับผู้ป่วย มีส่วนสำคัญช่วยแบ่งเบาภาระทางสาธารณสุขของประเทศ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ :
1)เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญ การให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยา
2)เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมและสมเหตุผลในร้านขายยา
คำสำคัญ
Sore Throat, Infection, Symptomatic treatment, Antibiotics Smart Use
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th