การประชุมวิชาการ
The 10th Siam University Pharmacy Conference 2024 (SiP2024): Common Pitfalls in Ambulatory Care Practice
ชื่อการประชุม The 10th Siam University Pharmacy Conference 2024 (SiP2024): Common Pitfalls in Ambulatory Care Practice
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-004-06-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม Convention Hall โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 27 -28 มิ.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ