การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ในการประชุมสามัญประจำปี ขมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ในการประชุมสามัญประจำปี ขมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-023-02-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 10 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อกลางในการสื่อสารและพัฒนาศักยภาพร้านขายยาในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในปัจจุบันร้านขายยาในจังหวัดพิษณุโลกทั้งที่มีผู้ประกอบการเป็นเภสัชกร และไม่เป็นเภสัชกรในขณะนี้มีจำนวนกว่า 300 ร้าน ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการประจำปีให้กับสมาชิกต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี
ในปี 2567 ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการเพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรอีกครั้ง ในเดือนมีนาคม 2567 โดยกำหนดหัวข้อการอบรมจำนวน 7 เรื่อง อันมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้ป่วยที่เภสัชกรประสบอยู่เสมอ โดยดำเนินการจัดการอบรมไปในคราวเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชมรมฯ ใน วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสชมนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทยา และเป็นการพบปะในวงกว้างนำสู่การสร้างเครือข่ายเภสัชกรที่เข้มแข็ง
เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของการจัดประชุมวิชาการ ผู้จัดจึงส่งรายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม ให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ พิจารณารับรองโครงการประชุมวิชาการเพื่อการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ดังมีรายละเอียดของหัวข้อการอบรมทางวิชาการดังที่แสดงในเอกสารประกอบการตรวจสอบเพื่อการขอรับรองและกำหนดหน่วยกิต
วัตถุประสงค์
1. ทบทวน สร้างเสริมความรู้และทักษะ ของเภสัชกรให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติวิชาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความเจ็บป่วย และสภาวะสุขภาพที่พบบ่อย
2. อำนวยความสะดวก เพิ่มช่องทางการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนืองให้แก่เภสัชกรที่ไม่สะดวก ไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่ภาครัฐจัดให้
คำสำคัญ
ปัญหาของผู้ป่วยที่เภสัชกรประสบอยู่เสมอ
วิธีสมัครการประชุม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภญ.พรพรรณ โพธิ์ลิ้มธนา โทร.086-7359318