การประชุมวิชาการ
Let‘s talk about obesity: Driving change in men’s health
ชื่อการประชุม Let‘s talk about obesity: Driving change in men’s health
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-002-02-2567
สถานที่จัดการประชุม MS Team
วันที่จัดการประชุม 21 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคอ้วนเป็นโรคที่มีความสำคัญมากเนื่องจากจะเป็นที่มาของโรคเรื้อรังอื่นๆ ต่อไป ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลง
การควบคุมน้ำหนักมีทั้งวิธีที่ใช้ยาและไม่ใช้ยา ดังนั้นบุคคลากรทางการแพทย์มีความจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เพื่อจะได้ทำการรักษาผู้ป่วยให้ถูกต้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีควบคุมน้ำหนัก รวมถึงการใช้ยาลดน้ำหนัก
คำสำคัญ
Obesity, weight management
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์