การประชุมวิชาการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมการผลิต เรื่อง Pharmacist’s focus on parenteral nutrition: what’s new and what’s next
ชื่อการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมการผลิต เรื่อง Pharmacist’s focus on parenteral nutrition: what’s new and what’s next
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-012-05-2567
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 08 -09 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรรที่ปฏิบัติงานในหน่วยเตรียมอาหารทางหลอดเลือดดำ ในโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน แนวคิดในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้แก่ การมีเครือข่ายบริการภายในและระหว่างเขตสุขภาพ ลดการส่งต่อ โดยการขยายขีดความสามารถของแต่ละเขตสุขภาพ โดยบทบาทของทีมเภสัชกรในการพัฒนางานดังกล่าว คือการเพิ่มความสามารถในการให้บริการเตรียมสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำในระดับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป เพื่อสร้างความพร้อมของสถานที่ เครื่องมือและบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านองค์ความรู้ในการเตรียมสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ( Parenteral Nutrition )
ให้มีปริมาณสารอาหารตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย การคำนวณปริมาณสารอาหาร ความเข้ากันได้ของสารอาหารแต่ละชนิด และการเตรียมสารอาหารด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic Technique ) ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและปลอดภัย
กองบริหารการสาธารณสุขโดยคณะทำงานพัฒนางานเภสัชกรรมการผลิต จึงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรงานผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย และเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านการเตรียมสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (Parenteral Nutriti on ) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย โดยในปี 2567 มุ่งเน้นในด้านการนำความรู้ของการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำไปใช้ในผู้ป่วยจริง การเตรียมสารอาหารที่สามารถเข้ากันได้ระหว่างสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำกับยาที่ผู้ป่วยต้องใช้ รวมถึงการเสริมข้อมูลทางวิชาการที่เป็นปัจจุบัน โดยวิทยากรประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถพัฒนาระบบการให้บริการเตรียมสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (Parenteral nutrition)
2. มีเครือข่ายในการทำงานตั้งแต่ระดับ โรงพยาบาล จังหวัดและในระดับเขตสุขภาพ
3. มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
Parenteral Nutrition TPN เตรียมอาหารทางหลอดเลือดดำ
วิธีสมัครการประชุม
หนังสือเชิญประชุม