การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเรื่อง Short Course of Infectious Diseases 2024
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเรื่อง Short Course of Infectious Diseases 2024
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-010-03-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 13 -15 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาโรคติดเชื้อ ยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยจึงได้จัดการอบรมระยะสั้นขึ้น เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งทบทวนวิธีการวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อที่สำคัญ และพบบ่อย ซึ่งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องรู้จักเพื่อสามารถให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ทันท่วงที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการวินิจฉัย และแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ทั้งโรคที่พบได้บ่อย และโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดีขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และความคิดใหม่ ๆ เพื่อช่วยกันพัฒนาการให้การป้องกัน ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ รวมทั้งการค้นคว้าและวิจัยปัญหาของโรคติดเชื้อ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อกับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อของสมาคมฯ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน สมาชิกสมาคม ก่อน 29 กุมภาพันธ์ 2567 ราคา 3,200 บาท หลัง 29 กุมภาพันธ์ 2567 ราคา 3,500 บาท บุคคลทั่วไป ก่อน 29 กุมภาพันธ์ 2567 ราคา 3,600 บาท หลัง 29 กุมภาพันธ์ 2567 ราคา 4,000 บาท