การประชุมวิชาการ
การประชุมและอบรมทางวิชาการ 35th TASP Annual Scientific Meeting 2024 เรื่อง "The multiverse of pain management"
ชื่อการประชุม การประชุมและอบรมทางวิชาการ 35th TASP Annual Scientific Meeting 2024 เรื่อง "The multiverse of pain management"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-011-03-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 01 -02 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกรณ์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจด้านการระงับปวด
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการปวดเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติและปัจจุบันความปวดจัดเป็นสัญญาณชีพที่ 5 (the fifth vital sign) ซึ่ง ต้องได้รับการประเมิน ติดตาม และบำบัดอย่างถูกต้อง เหมาะสม พบว่าอาการปวดที่ไม่ได้รับการบำบัดอาจทำให้เกิดความวิตก กังวล ซึมเศร้า หรือคุณภาพการนอนหลับลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรวมทั้งทำให้การรักษาโรคทางกายที่เกิด ร่วมได้ผลน้อยลง เนื่องจากการรักษาอาการปวดที่มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานคุณภาพทางการแพทย์ ดังนั้นสมาคมการศึกษา เรื่องความปวดแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม ให้ความรู้ และเป็นเวทีในการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาและผู้สนใจในเรื่องของการบำบัดความปวด เพื่อประโยชน์ ในการฟื้นฟูทางวิชาการเพิ่มเติมอันจะนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความปวดในเวชปฏิบัติต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
1. มีความรู้พื้นฐาน และความรู้ที่ทันสมัยในด้านความปวดชนิดต่างๆ
2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามหลักการและมีประสิทธิภาพต่อไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน Early bird (within 31 January 2024) Member 4,500 bath Non-member 5,000 bath Regular Member 5,000 bath Non-member 5,500 bath 1 day Member 2,500 bath Non-member 3,000 bath