การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมสัมมนาวิชาการสำหรับเภสัชกร บริษัท เฮลท์อัพ จำกัด ประจำปี 2567 รอบที่ 1
ชื่อการประชุม โครงการอบรมสัมมนาวิชาการสำหรับเภสัชกร บริษัท เฮลท์อัพ จำกัด ประจำปี 2567 รอบที่ 1
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-009-02-2567
สถานที่จัดการประชุม สถานที่ถ่ายทอดสด: Dusit Princess Srinakarin Hotel
วันที่จัดการประชุม 19 เม.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเครือข่ายเภสัชกร ร้านยา เฮลท์อัพ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรของบริษัท เฮลท์ อัพ ทั้งหมดและเภสัชกรชุมชน ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
เพราะเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพ ณ ร้านขายยา หรือ เภสัชกรชุมชนมีบทบาทและหน้าที่สำคัญต่อสุขภาพชีวิตของประชาชนซึ่งในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเภสัชต้องใช้ทั้งความรู้
และประสบการณ์มาผสมผสานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ
ประกอบวิชาชีพอยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
บริษัท เฮทธ์ อัพ จำกัด จึงเห็นควรจัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องสาหรับเภสัชกรประจำร้านยาของบริษัท เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารจัดการให้กับเภสัชกรประจำ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์การจัดงาน
เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้กับทีม เภสัชกรของบริษัท
เพื่อให้ตระหนักในบทบาทวิชาชีพ เภสัชกรและเป็นการสร้างคุณค่าให้กับงานเภสัชกรรมชุมชน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ภญ. ธิตินันทน์ สุวรรณไตร ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บ.เฮลท์อัพ จากัด เบอร์โทร: 087-347-7103 email: thitinansuwan.miranda@gmail.com