การประชุมวิชาการ
DED - MGD - OA; the Chronic Diseases; WIN and HOT
ชื่อการประชุม DED - MGD - OA; the Chronic Diseases; WIN and HOT
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-002-03-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
วันที่จัดการประชุม 24 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา/เจ้าของร้านขายยา ที่สนใจจำนวน 80 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคตาแห้ง ต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน และข้อเสื่อม มักถูกเข้าใจว่าเป็นโรคที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนสูงอายุ แต่ในปัจจุบัน พบได้มากขึ้นในคนทุกวัย สาเหตุหลักมาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป อาทิเช่น มลภาวะ ฝุ่น pm2.5 และพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การจ้องจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน พฤติกรรมการกินที่ส่งผลให้มีน้ำหนักตัวเกินทำให้ข้อต้องรับน้ำหนักมากขึ้น หรือการใช้ข้อในชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบกับสุขภาพดวงตาและข้อทั้งสิ้น ทั้งนี้จึงได้เล็งเห็นว่าในกลุ่มเภสัชกร มีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาโรคตาแห้ง ต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน และโรคข้อเสื่อมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาพร้อมให้คำแนะนำ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรคตาแห้ง ต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน และโรคข้อเสื่อม
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
DED, MGD, OA, โรคตาแห้ง, ต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน, ข้อเสื่อม
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนหน้างาน