การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 7 Utilizing drug quality together with pharmaceutical care to optimize therapeutic outcomes 2024
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 7 Utilizing drug quality together with pharmaceutical care to optimize therapeutic outcomes 2024
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-012-03-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดการประชุม 06 -08 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ ผู้สนใจ จำนวน 150 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 7 จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัด ของการดูแล การใช้ยารวมถึงข้อควรระวังเกี่ยวกับยาในผู้สูงอายุ ยาที่ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานเชื่อมโยงไปถึงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสอง ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะความดันหลอดเลือดแดงในปอดสูง บทบาทของกลุ่มยาชีววัตถุในการรักษาโรคไขข้ออักเสบ เภสัชจลนศาสตร์และการปรับขนาดยารวมถึงการให้สารน้ำและเลือดในผู้ป่วยระยะวิกฤต ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะนอนไม่หลับ วัคซีนสำหรับกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะโรค หลักการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง หลุมพรางที่เภสัชกรควรระมัดระวังในการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา รวมถึงการหลักเกณฑ์การคัดเลือกยาเข้าบัญชียาเพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ความรู้ที่ผู้เข้าประชุมได้รับจะช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัย ตลอดจนนำหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัด และนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน • ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท แบบ onsite ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง